Arama

Kamuda taşeron işçi korkusu

Kamuda taşeron işçi korkusu

Kamuda taşeron işçi korkusu Kamuda hasta bakıcı, röntgen teknisyeni, şoför, temizlikçi, güvenlikçi gibi işlerde ?taşeron? olarak çalıştırılan işçilerin durumu, devleti sıkıntıya soktu.

Hastaneler başta olmak üzere belediyeler, üniversiteler, karayolları gibi kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin sayısı 1 milyon 76 bine ulaştı. Yargıtay peş peşe açılan binlerce davaya ilişkin kararlarında kamuya sert eleştiriler yöneltti. Kamu yönetimlerini ?muvazaalı (tarafların üçüncü kişi ya da kurumları aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan) işlem yapmakla? suçladı. İşçilerin, işe iadelerine; bu yapılamıyorsa o kamu kurumunda aynı işi yapan işçinin izin, ücret, mesai, kıdem ve ihbar tazminatları esas alınarak tüm mali haklarının verilmesine hükmetti.

Taşeron işçilik, kamunun kanayan yarası oldu. Yönetimlerin sıkıntılarıyla uğraşmamak ve maliyeti düşürmek amacıyla tercih ettiği ?taşeron işçiler?, çalıştıkları hastanelerde, belediyelerde, karayollarında, üniversitelerde ?iş güvencesinden yoksun? oldukları için uzun çalışma süreleri; hasta bakıcı, röntgenci olmalarına karşın temizlikçi kadrosunda gösterilmeleri, uzun mesai saatleri, 1 yıl dolmadan yapılan giriş çıkışlar, yıllarca çalıştırılıp artmayan ücretler nedeniyle sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntılar yetmezmiş gibi kimi zaman şirket değişikliklerinde tazminatsız olarak kapının önüne koyuluyorlar.

Son yıllarda özellikle hastanelerde, belediyelerde, üniversitelerde yıllarca çalışıp kapının önüne konulan taşeron işçiler açtıkları binlerce dava sonucu ya işe ?iade kararı? alıyorlar ya da o işyerinin ?kadrolu işçisi? işten atılmış gibi; işe girişinden çıkarıldığı tarihe kadar olan kıdem, ihbar tazminatları ile izin hakları; alacakları hesaplanarak ödenmesi isteniyor.

İşte bu durum kamuda büyük sıkıntı yaratırken, kamu yöneticileri ?ya o kişiyi kadroya almayı? tercih ediyor ya da ?tüm haklarını? ödemek zorunda kalıyor.

ŞİRKET DEĞİŞİYOR, İŞÇİ AYNI KALIYOR
Özellikle hastanelerde, her yıl taşeron işverenler değişirken, işçilerin aynı kalması dikkat çekiyor. Bu durum, hastane yönetimlerinin şirketlere, ?biz bu kişiyle devam etmek istiyoruz? demesinden kaynaklanıyor. Böyle olunca aynı işçi yıllarca bir hastanede neredeyse asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Mesai almıyor, bağlı olduğu şirket her yıl değiştiği için de kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alamıyor.

YARGITAY NE DİYOR?
Taşeron işçiler 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi istihdam ediliyorlar. Ancak yasa tam olarak uygulanmadığı için işçiler, hak kaybına uğruyorlar.

Oysa Yargıtay kararlarında, bir işyerinde taşeron işçi çalıştırılabilmesi için ?işletmenin ve işin gereği? ile ?teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işler? şartının birlikte bulunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ayrıca bir işçinin aynı kamu kurumunda 1 yıldan uzun süre çalışması halinde, taşeron şirket değişmiş bile olsa, kıdem ve ihbar tazminatı alabileceğine hükmediyor. İşe iade davası açmaları halinde işe iadelerini istiyor. İşe iade edilmezler ise iade tazminatıyla birlikte, diğer haklarının da hesaplanmasını hükme bağlıyor.

Bu hakların ödenmesi sorumluluğunu ise işçinin bağlı olduğu taşeron işverene değil; onunla birlikte kamu kuruluşuna veriyor. Örneğin, Yargıtay 22.Hukuk Dairesi, 6 Nisan 2012 tarihihli kararında ?Dava konusu olayda asıl işveren sağlık bakanlığı ile alt işveren Gold Ltd. Şti. ilişkisinin muvazaalı olmadığı belirtilmesine rağmen davalı Bakanlık aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesi, ayrıca işe başlatmamadan doğacak haklardan alt işveren ile birlikte asıl işveren Sağlık Bakanlığının birlikte müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken sadece iş güvencesi tazminatı yönünden davalı Bakanlığın birlikte sorumluluğuna karar verilmiş olması hatalıdır? diyor.

KAMU, SENDİKAL HAKKI ENGELLEYEMEZ
Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi 4 Haziran 2012 tarihli bir başka kararında ise, yine taşeron işçi çalıştırma şartlarının kamu için de geçerli olduğunun altını çiziyor. Kamunun bu şartların dışında tutulamayacağı vurgulandıktan sonra, ?Muvazaaya dayanan bir ilişkide işçi, gerçek işverenin işçisi olmakla kıdem ve unvanının dışında bir kadro karşılığı çalışması ve diğer işçilerle aynı ücreti talep edememesi, 4857 sayılı Kanun'un 5. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur. Yine şartların oluşmasına rağmen işçinin yararlanamaması, Anayasal temeli olan sendikal hakları engelleyen bir durumdur? diyor.

BOMBA PATLIYOR, MUVAZAALI İŞLEM
Yargıtay, 22. Hukuk Dairesinin bu kararlarından önce 9. Hukuk Dairesinin 2007, 2008, 2011 yıllarına ilişkin kararları dikkat çekiyor.

Kamu kurumlarının, taşeron işçilerin hak ve alacaklarından , toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden taşeron işverenle birlikte sorumlu olduğunun altı çiziliyor, çok önemli bir uyarı yapılıyor:

?Asıl işverenin (örneğin kamu hastanesi) işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.?

Bu uyarıya dikkat etmez ise; ?Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez" deniyor.

Muvazaalı işlem olduğu anlaşılırsa, alt işverenin işçilerinin o işyerinde çalışmaya başladıkları tarihten itibaren asıl işverenin yani Sağlık Bakanlığı?nın işçisi olarak sayılacağı ve haklarının buna göre hesaplanacağı hüküm altına alınmış oluyor.

ÇALIŞACAK İŞÇİYE KARIŞAMAZSIN!
Yargıtay, asıl işveren-alt işveren ilişkisinde, alt işverenin üstlendiği işi, sözleşme koşulları doğrultusunda ama kendi adına ve bağımsız bir biçimde yürüteceğini vurguluyor. Bir başka ifadeyle de ?Yönetim hakkı tamamen kendi yetkisindedir. Asıl işverenin sadece denetim yetkisi vardır. Alt işveren çalıştıracağı işçileri kendisi işe alır, kendi adına iş sözleşmesi yapar; gerekli talimatları verir; işçilere ücretlerini kendisi öder; ücret bordrolarını düzenler; SSK primlerini yatırır ve işten çıkarmada da yetkili kendisidir? diyor.

BU İŞÇİ SENİN!
Ancak söz konusu davada Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane yönetimi ile temizlik hizmetini alan taşeron şirketler arasındaki ihale sözleşmelerinin, teknik şartnamelerin incelendiğinde, işçilerin işe alınmalarında ve işlerine son verilmesinde tek yetkilinin hastane idaresi olduğu, hastane idaresi tarafından kurulacak komisyonun bu görevi yapacağı, firmaların işçi alım ve çıkarılmasında kesinlikle tasarruf sahibi olamayacağının görüldüğü belirtiliyor.

?Keza çalışacakların çalışma koşullarının da Hastane yönetimince belirleneceği açıkça düzenlenmiştir. Görüldüğü gibi, alt işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin üzerindeki yönetim hakkı tamamen asıl işveren tarafından kullanılmaktadır. Burada gerçek anlamda bir alt işveren-asıl işveren ilişkinden söz edilemez. Sözleşmeye göre, işçiler hastanenin yönetimi altında çalışırken, fesih kararını yine hastane vermektedir. Alt işveren kendi işçileri üzerinde yönetim hakkı kullanmamaktadır. Davacı işçi başlangıçtan itibaren davalı Sağlık Bakanlığı işçisidir. Temizlik işi verilen firmaların işverenlik sıfatı bulunmamaktadır. ?

KİMSEYİ ALDATMAYIN!
Yargıtay, 2008 yılına ilişkin bir başka kararında da asıl işveren-alt işveren tanımından sonra yine ?muvazaa? konusuna atıfta bulunuyor. Üniversitede taşeron olarak çalışan bir işçinin açtığı dava üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,

?Muvazaa Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla ve kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüşte bir anlaşma olarak tanımlanabilir. Üçüncü kişileri aldatmak kastı vardır ve sözleşmedeki gerçek amaç gizlenmektedir? diyor.

BU SÖZLEŞME GEÇERSİZDİR!
Ardından da ?4857 sayılı İş Kanunu?nun 2. Maddesindeki şartlar gerçekleşmeden asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi halinde, asıl işveren-alt işveren ilişkisi geçersiz olacaktır. Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi taşeronlar değiştiği halde, davalı üniversiteye ait işyerinde onun gözetimi altında asıl işlerde çalıştırıldığını iddia etmiştir. Davalı üniversite ile üniversite de iş alan dava dışı alt işverenler arasındaki ve davalının alt işveren uygulamasına konu işlerle ilgili davacının çalıştığı süreyi kapsayan sözleşmeler ile davacının görev tanımını belirleyen kişisel dosyası getirtilememiş, davacının iddiası üzerinde durulmamıştır. Belirtilen sözleşmeler ve işçinin kişisel dosyası ile getirtilmeli, işyerinde konudan anlayan bilirkişiler marifeti ile keşif yapılmalı, sözleşmeler yukarda belirtilen ilkeler kapsamında denetlenmeli, davacının görev yaptığı bölüm ve bu yerdeki yaptığı göreve göre asıl ya da sözleşmeye konu olmayan iş dışında çalıştırılıp çalıştırılmadığı açıklığa kavuşturulmalı, alt işveren uygulamasının yukarıdaki ilkelere göre yasaya uygun olup olmadığı belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.

HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ
Hem Başbakanın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik?in sık sık dile getirdiği taşeron işçiler sorunu, hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı?nın hemen ardından bakanlık, taşeron işçilerle ilgili yasa taslağını sosyal tarafların görüşüne açmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgiye göre yeni taslak, öncelikle kamuda sıkıntı yaratan taşeron işçiler konusuna çözüm getirmeyi hedefliyor. Özellikle Yargıtay?ın işçiler lehine aldığı kararlardaki yasal dayanaklar değiştirilerek, taşeron işçilerin, mevcut işçilerle aynı muameleye tabi tutulması engellenecek. Böylece kamunun bu işçilerden ?sorumlu olmalarının? önüne geçilirken, bunların diğer işçilerle ?aynı haklara? sahip olmaları da önlenecek.

Ancak aynı zamanda hem kamu hem de özel sektörde çalışan taşeron işçilerin, çalışma süreleri, yıllık ve haftalık izin günleri, kıdem ve ihbar tazminatları gibi konularda ?iyileştirici? hükümler getirilecek. Taşeron işçilerin 1 yıl dolmadan, giriş-çıkış yapılarak kıdem tazminatı alamamaları engellenecek. Ayrıca günlük çalışma süreleri 8 saati, haftalık çalışma süreleri ise 45 saati geçemeyecek. Bu süre için de fazla mesai ödenmesi gerekecek.

Hükümetin, taşeron işçilik taslağını kıdem tazminatını değiştiren taslakla birlikte çıkarmak istediği biliniyor. Ancak 2013 yılındaki yerel seçimler, ardından Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler nedeniyle çalışanları karşısına almak istemediği için kıdem tazminatı konusunun askıdan inmemesi bekleniyor.

?SARI KÖPEK SÖZLEŞMELERİ HORTLADI?
Yıllardır kamu ve özel sektörde çalışan taşeron işçilerle ilgili onlarca davaya bakan ve bu konuda yayınlanmış tebliğleri bulunan Avukat Murat Özveri, Yargıtay?ın bu konuda verdiği kararın hukuk açısından ?yüz ağartıcı? olduğunu vurguladı. Taşeron işçilerle ilgili yasaların sadece özel sektörü değil, kamuyu da bağladığının Yargıtay kararlarıyla da ?içtihat? haline geldiğini belirten Özveri, buna rağmen kamu kurumlarının yaptıkları uygulamaların hem 4867 sayılı Kanuna hem de ILO?nun 94 Sayılı Sözleşmesine aykırı olduğunu söyledi.

94 Sayılı Sözleşmenin, bir işyerinde çalıştırılacak taşeron işçilerine verilecek hakların, o işyerindeki kadrolu veya toplu sözleşmeli işçilerin asgari şartlarını taşıması gerektiği şartını içerdiğini anlattı. Türkiye?nin 12 sene önce bu sözleşmeyi kabul ettiğini anımsattı.

Özveri tüm bu düzenlemelere karşın özellikle üniversite ve devlet hastaneleri başta olmak üzere kamuda, ?Bir taşeron işçinin sendikaya üye olması halinde iş sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş sayılır? hükmünü içeren sözleşmeler yapıldığına dikkat çekti. Bu şartın, Türk Ceza Kanunu?nun 117 ve 118. Maddelerine aykırı olduğunu anımsatan Özveri, ?Bu sendikal özgürlüğü ihlal suçudur. Amerika?da bu sözleşmelere ?Sarı Köpek Sözleşmeleri? deniyordu. Ancak 1936 yılında çıkarılan yasalarla bu sözleşmeler yasaklanmıştı. ILO bu tür sözleşmelerin tamamını geçersiz sayıyor. Ama Türkiye?de kamuda bu sözleşmeler yeniden hortladı? dedi.

Kaynak: Hürriyet


Bu haber 11.10.2012 16:20:53 tarihinde yazılmış ve 1005 kere okunmuştur.

Diğer Haberler

Borsada tarihi rekor
(30.10.2012 17:45:27)
Not artışı için üç şart
(30.10.2012 16:34:47)
Motorine indirim geldi
(30.10.2012 15:41:27)
Genel Energy, Somaliland?de yatırıma başlıyor
(30.10.2012 14:35:35)
Sakız parasına palamut
(30.10.2012 14:11:11)
Yoksulluk sınırı 3 bin 121 lira
(30.10.2012 13:14:23)
3. havalimanının yeri belli oldu
(30.10.2012 13:13:12)
Altın yıl sonunda ne kadar olacak?
(30.10.2012 11:48:06)
Turizmden 9 milyar dolar geldi
(30.10.2012 11:31:55)
Aracınızı getirin, evinizi götürün...
(30.10.2012 11:10:56)
Galatasaray mağdurları site kurdu
(30.10.2012 10:53:39)
Doğalgaz zamlarından etkilenmeyen proje
(30.10.2012 10:49:53)
Piyasaları uçuracak iki ihtimal!
(30.10.2012 10:47:37)
Kiraya 500 TL, nakliyeye 1000 TL yardım
(30.10.2012 10:33:13)
Uyanık damada kötü haber!
(30.10.2012 10:27:14)
Fiesta'dan rekor üstüne rekor
(30.10.2012 10:07:37)
Otomobiller plastik oluyor!
(30.10.2012 10:05:03)
Dış piyasalar Türkiye tatildeyken ne yaptı?
(30.10.2012 09:50:51)
Piyasalar tatilden nasıl döndü?
(30.10.2012 09:48:50)
Ucuz ve güvencesiz çalışma geliyor
(29.10.2012 13:16:55)
İşsize 5 milyar lira!
(29.10.2012 12:21:07)
Trafiğin faturası 5 milyar TL
(29.10.2012 11:22:02)
Emekliye promosyon yargıdan döndü
(29.10.2012 11:10:55)
Kırmızı ete zam yolda
(29.10.2012 10:53:18)
SGK alacaklarını 'e-haciz'le tahsil edecek
(29.10.2012 10:49:27)
İstanbul Autoshow'da bu modeller sergilenecek
(27.10.2012 12:00:24)
Yeni kimlik kartlarında tarih belli oldu
(27.10.2012 11:55:03)
Memur da esnek çalışacak
(27.10.2012 11:45:17)
Avrupa dökülüyor
(27.10.2012 10:41:03)
Apple efsanesi bitiyor mu
(27.10.2012 10:28:58)
Dev bank 10 bin kişi çıkaracak
(27.10.2012 10:25:36)
Ford'dan Gölcük'ü büyütecek karar
(27.10.2012 09:53:20)
İnternette fatura sürprizine son
(25.10.2012 13:58:44)
Havayolu şirketlerine kötü haber
(25.10.2012 13:45:04)
Mİgros, Real'in peşinde
(25.10.2012 10:03:07)
Piyasalar bayrama nasıl girdi?
(24.10.2012 12:55:13)
Memur ve emekliye sürpriz zam
(24.10.2012 12:29:53)
Yarım asırlık fabrikaya kilit
(24.10.2012 12:05:42)
Zamlar enflasyon tahminini yükseltti
(24.10.2012 11:02:37)
Borsada kâr satışı, altın ve petrolde düşüş
(23.10.2012 18:03:05)
Süt sektörünün 2023 ihracat vizyonu
(23.10.2012 16:53:33)
Memura ek zam göründü!
(23.10.2012 10:21:31)
2B'de başvuru süresi uzadı
(23.10.2012 10:01:36)
Dış borsalar yine satış yedi
(23.10.2012 09:53:16)
i30 Cross Wagon da beş yıldız aldı
(22.10.2012 18:08:19)
İşte Skoda'nın pazara sunduğu yeni otomobili
(22.10.2012 18:03:42)
Piyasalar, yükselişe ara vermedi
(22.10.2012 17:55:03)
Ucuz palamut devri bitiyor
(22.10.2012 16:48:02)
Halkbank'tan 9 ayda 1.8 milyar lira kâr
(22.10.2012 16:42:54)
Yunanistan'ın borcu rekor kırdı
(22.10.2012 15:31:51)
Altın analiz
(22.10.2012 15:18:59)
İç piyasa ve pariteler
(22.10.2012 15:14:43)
VOB analiz
(22.10.2012 15:06:38)
Ünlü işadamına 2,5 milyar dolarlık şok
(22.10.2012 14:49:20)
Hükümetten üç alanda süper bütçe artışı
(22.10.2012 14:13:38)
THY'den 4 milyar dolarlık uçak hamlesi
(22.10.2012 12:13:21)
50 milyar dolarlık rezerv bulundu
(22.10.2012 11:59:42)
Boyner: 'İhtiyarlar heyeti'ne yollanıyorum
(22.10.2012 11:55:39)
Borsada yeni dönemin 13 favori hissesi
(22.10.2012 11:36:09)
'Bu yıl yeni zam yok ama'
(22.10.2012 11:12:06)
Helenium Wings?ten Bayram müjdesi!
(22.10.2012 10:50:07)
Alışveriş dünyası değişiyor
(22.10.2012 10:11:07)
Dış borsalarda satışlar hakim
(22.10.2012 09:56:52)
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
(22.10.2012 09:53:46)
Türkiye dövizini 10 ülkeye akıttı
(22.10.2012 09:40:38)
10.2 milyon çalışan sigortasız
(22.10.2012 09:37:25)
200 bin kadına çift maaş müjdesi
(22.10.2012 09:33:25)
650 bin işçiye zam!
(22.10.2012 09:15:57)
Memura 3 öğün yemek kararı
(22.10.2012 08:57:38)
Emeklilik yaşı değişikliğinde ilk hedef
(22.10.2012 08:53:45)
Türkiye herkesi kıskandırdı
(20.10.2012 11:55:22)
Bu yasa işçiyi mahveder!
(20.10.2012 10:53:42)
Petrolü tahtından edecek buluş!
(20.10.2012 10:51:57)
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
(19.10.2012 17:50:48)
Kredi kullanacaklara müjde
(19.10.2012 17:12:52)
Altın analiz
(19.10.2012 16:30:29)
Altın analiz
(19.10.2012 16:29:25)
İç piyasa ve pariteler
(19.10.2012 16:27:18)
İç piyasa ve pariteler
(19.10.2012 16:25:25)
VOB analiz
(19.10.2012 16:17:45)
VOB analiz
(19.10.2012 16:16:42)
Transit ailesinin yeni fertleri satışa çıktı
(19.10.2012 15:53:17)
Avustralya Uluslararası Otomobil Fuarı 2012
(19.10.2012 15:33:11)
Sendikal hayatta önemli değişiklikler
(19.10.2012 14:31:13)
2013 bütçesinden aslan payı Maliye'nin
(19.10.2012 11:44:21)
Turkcell, tarihi rekora koşuyor
(19.10.2012 11:01:58)
Turkcell'in abone sayısı 35 milyonu aştı
(19.10.2012 10:53:13)
TOKİ borsa zengini oldu!
(19.10.2012 10:00:48)
Bir hata Google'a pahalıya mal oldu
(19.10.2012 09:55:22)
Toplu iş sözleşmesi tasarısı kabul edildi
(19.10.2012 09:35:44)
Liderler Yunanistan'ı bakanlara havale etti
(19.10.2012 09:06:32)
Odeabank Genel Merkezi Maslak Olive Plaza?da
(18.10.2012 18:21:58)
Piyasalara kâr satışları geldi
(18.10.2012 18:17:35)
Piyasaların tatil programı
(18.10.2012 18:10:47)
2013'te İran'da al ve öde bitiyor
(18.10.2012 16:44:41)
Altın analiz
(18.10.2012 14:50:44)
Altın analiz
(18.10.2012 14:47:01)
MB 'koridor'da üst bandı tek haneye çekti
(18.10.2012 14:20:02)
VOB analiz
(18.10.2012 14:10:28)
Ceplere zam mı geliyor?
(18.10.2012 13:54:16)
1.9 milyon emekliye 339 liraya varan zam
(18.10.2012 12:14:56)
İstanbul'da mesai saatleri değişti
(18.10.2012 12:06:53)
Çağrı merkezlerinden Batı'ya hayır yok!
(18.10.2012 12:04:17)
Türkiye'nin enflasyonu yabancıya yaradı
(18.10.2012 10:36:50)
Çin'de 3.5 yılın en düşük büyüme hızı
(18.10.2012 10:24:08)
10 numara ceza geliyor
(18.10.2012 10:08:43)
Borsada ralli bugün de sürdü
(17.10.2012 17:56:48)
Türk Telekom'dan 636 milyon TL net kâr
(17.10.2012 16:36:10)
Fitch'ten Türkiye konferansı
(17.10.2012 15:56:58)
'Doğalgaz 4 yıl önceye göre daha ucuz'
(17.10.2012 15:50:11)
Altın analiz
(17.10.2012 14:35:11)
Altın analiz
(17.10.2012 14:33:55)
İç piyasa ve pariteler
(17.10.2012 14:29:10)
İç piyasa ve pariteler
(17.10.2012 14:28:07)
VOB analiz
(17.10.2012 14:24:54)
VOB analiz
(17.10.2012 14:23:33)
Kurban Bayramı'na özel kredi kampanyaları
(17.10.2012 11:42:17)
Asgari geçim sınırı açıklandı
(17.10.2012 11:18:05)
GALAXY Note II'ye görkemli tanıtım
(17.10.2012 11:13:26)
Ford 262 bin Fiesta'yı geri çağırdı
(17.10.2012 10:20:10)
1 Türk=260 Yunan
(17.10.2012 10:15:06)
Dış borsalarda coşku sürüyor
(17.10.2012 09:54:52)
Dolarda düşüş, Euro'da sert hamle
(17.10.2012 09:51:31)
Genç yaşta emekliliğe son!
(17.10.2012 09:45:06)
Taksim başlıyor, Beşiktaş sırada
(17.10.2012 09:37:49)
10 milyon vatandaş önce sevindi sonra üzüldü
(17.10.2012 09:34:35)
Borsa tarihi zirveye gidiyor
(16.10.2012 18:21:08)
Doğuş bir restoran daha aldı
(16.10.2012 17:30:07)
Araç muayenesinde yeni dönem
(16.10.2012 17:02:20)
Bütçe açığı 15 milyar liraya dayandı
(16.10.2012 15:40:29)
'ÖTV'yi eşitleyin, akaryakıt fiyatı düşer'
(16.10.2012 15:38:58)
Doktora hediye limiti: 23.5 TL
(16.10.2012 10:05:54)
Dış borsalar yükselişe geçti
(16.10.2012 09:59:13)
Borsada ralli devam ediyor! İşte ilk rakamlar
(16.10.2012 09:55:07)
2.3 milyarlık zararla 550 kişiyi kovdu
(16.10.2012 09:51:40)
Üçüncü santral Akkuyu büyüklüğünde olacak
(16.10.2012 09:48:48)
Karşılıksız çekler patladı!
(16.10.2012 09:45:46)
Piyasalar günü nasıl kapattı?
(15.10.2012 17:46:34)
En çok iş fırsatı bu sektörlerde
(15.10.2012 17:41:37)
Ekmekteki kepek oranı daha da artacak
(15.10.2012 17:32:35)
0850'li numaralarda bu tuzağa düşmeyin
(15.10.2012 16:32:34)
Rekor yılbaşı ikramiyesi
(15.10.2012 10:17:00)
Türkiye'nin yükünü onlar çekiyor
(13.10.2012 12:27:53)
Zamların teğet geçeceği 9 hisse
(13.10.2012 11:51:58)
Dönüşüm yasaları kafaları karıştırdı
(13.10.2012 11:40:11)
Halkbank hisseleri için SPK'ya başvuru
(13.10.2012 11:32:20)
Emekli maaşınızı ne zaman alacaksınız?
(13.10.2012 10:53:55)
Bankada hesabı olanlara uyarı!
(13.10.2012 10:41:55)
Kurban Bayramı'nda bunlar ücretsiz
(13.10.2012 10:27:08)
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
(12.10.2012 17:46:52)
Dünya rekoru kıran benzine bir zam daha
(12.10.2012 15:54:23)
Foreks?e güven arttı, piyasa hızla büyüyor
(12.10.2012 15:36:36)
Şimşek 2B'de son bilançoyu açıkladı
(12.10.2012 15:15:54)
Altını olan yaşadı
(12.10.2012 11:47:40)
TÜSİAD'da tek aday Muharrem Yılmaz
(12.10.2012 11:21:21)
Başçı: Büyüme son çeyrekte hızlanır
(12.10.2012 11:19:55)
Konut devleri Kayseri?de buluşacak
(12.10.2012 10:26:48)
Borsada ralli devam ediyor! İşte son rakamlar
(11.10.2012 20:59:12)
Kamuda taşeron işçi korkusu
(11.10.2012 16:20:53)
Altın analiz
(11.10.2012 15:22:29)
Altın analiz
(11.10.2012 15:21:11)
İç piyasa ve pariteler
(11.10.2012 15:15:56)
İç piyasa ve pariteler
(11.10.2012 15:12:16)
Doğtaş, Kelebek'i satın altı
(11.10.2012 14:44:54)
VOB analiz
(11.10.2012 14:34:29)
VOB analiz
(11.10.2012 14:32:55)
VOB analiz
(11.10.2012 14:31:25)
Toyota 7.4 milyon aracı geri çağırıyor
(10.10.2012 10:53:28)
Yeni yılda yeni zamlar mı var?
(10.10.2012 10:19:18)
Dolardaki sıçrama altın ve petrolü frenledi
(10.10.2012 10:16:50)
Borsa, dolar, altın ve petrol yükseliyor
(09.10.2012 17:48:44)
El Clasico tribünü bir 'tık' uzakta
(09.10.2012 16:34:47)
En güçlü Toyota, yenilendi
(09.10.2012 16:16:35)
VakıfBank'tan İzmir'e "özel" şube
(09.10.2012 15:27:43)
Ekonomide iki kötü haber
(09.10.2012 14:25:45)
Altın alacaklara kuyumculardan uyarı!
(09.10.2012 14:15:02)
Altın alacaklara kuyumculardan uyarı!
(09.10.2012 14:13:49)
Önümüzde uzun, yokuşlu bir yol var
(09.10.2012 14:05:14)
Ülker'e Japon ortak
(09.10.2012 13:45:24)
Ekonominin 3 yıllık yol haritası çizildi
(09.10.2012 13:37:30)
IMF 'Merkez'i uyardı
(08.10.2012 20:55:10)
Balık fiyatları dibe vurdu
(08.10.2012 17:46:33)
Doğalgaz Faturanızdaki Bu Ücrete Dikkat!
(08.10.2012 11:58:56)
Peugeot, bu araçla Türkiye'yi fethedecek
(08.10.2012 11:50:48)
Peugeot, bu araçtan Türkiye'de çok satar
(08.10.2012 11:41:37)
Eurobank Tekfen'in satışına onay
(08.10.2012 11:15:35)
Altın fiyatları geriliyor
(08.10.2012 10:58:40)
Başçı: Kredi büyüme hızı sorunsuz
(08.10.2012 10:28:43)
Pardon yanlış hesap yapmışız!
(08.10.2012 10:00:06)
Bankalardan tüketiciye akıl almaz tuzak
(08.10.2012 09:54:47)
Dış piyasaların da tadı yok
(08.10.2012 09:50:51)
Piyasalar diken üstünde! İşte ilk rakamlar...
(08.10.2012 09:48:42)
Dolarda korkutan hareketler!
(08.10.2012 09:46:57)
Gediz Elektrik için 13 firma başvurdu
(08.10.2012 09:43:51)
KEY ödemeleri için yeni liste yayımlandı
(08.10.2012 09:41:57)
İşsizlik Fonu 60 milyara dayandı
(08.10.2012 09:38:27)
86 yıllık su kanunu değişiyor
(08.10.2012 09:34:07)
TOKİ'den rekor satış
(07.10.2012 10:53:27)
Otomotivde Ekim kampanyaları kızıştı
(06.10.2012 13:14:18)
Faizsiz, 60 ay taksitle son evler
(06.10.2012 11:46:09)
Prim yapabilecek 10 hisse
(06.10.2012 11:02:04)
Memura yeni çalışma saati
(06.10.2012 10:11:08)
Yeni Ford B-MAX Türkiye?de satışa sunuldu
(06.10.2012 09:58:32)
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
(05.10.2012 18:09:39)
Tüketici kredisinde sigorta bedeline iade
(05.10.2012 16:15:49)
Borçlu mükellef için son şans!
(05.10.2012 16:06:50)
IMG/Doğuş'tan Beşiktaş'la işbirliği
(05.10.2012 16:05:50)
En iyi 100 küresel marka!
(05.10.2012 14:53:49)
Maliye'den yüzde 150 'müfettiş' zammı
(05.10.2012 14:00:26)
Tekstil sektörünün devi iflas etti
(05.10.2012 13:52:00)
Halkbank?tan faizsiz bayram kredisi
(05.10.2012 11:28:43)
Fenerbahçeli Şahenk Beşiktaş'a kazandıracak
(05.10.2012 11:19:47)
10 Clio'dan 7'si Bursa'da üretilecek
(05.10.2012 11:06:49)
Knauf Arena?da Galatasaray heyecanı
(05.10.2012 11:02:00)
Knauf?un şöleni Knauf Arena başladı
(05.10.2012 10:58:55)
Özen: MB çok akıllı politika uyguladı
(05.10.2012 10:29:31)
Altın coştu!
(05.10.2012 10:18:01)
Borsa güne yükselişle başladı
(05.10.2012 10:09:01)
THY yönetiminde şok gelişme!
(05.10.2012 10:07:57)
Binaları ?emülit ve anfo? yıkacak
(05.10.2012 09:57:09)
Asgari ücretten vergi kalkıyor
(05.10.2012 09:41:28)
Borsa günü yükselişle kapattı
(04.10.2012 18:04:28)
Ayda sadece 1.275 TL ödeyerek HELENİUM WİNGS
(04.10.2012 16:39:58)
En iyi 100 küresel marka!
(04.10.2012 16:27:32)
Cebinizi 'elektrik' çarpmasın!
(04.10.2012 14:43:07)
Altın analiz
(04.10.2012 14:03:24)
Teknik analiz
(04.10.2012 14:00:51)
Teknik analiz
(04.10.2012 13:57:01)
VOB analiz
(04.10.2012 13:42:09)
VOB analiz
(04.10.2012 13:39:31)
Yıldız: Suriye'nin elektriğini kesmeyiz
(04.10.2012 13:30:15)
Petroldeki sert düşüş frenlendi
(04.10.2012 11:28:57)
Moody's 5 bankanın notunu kırdı
(04.10.2012 10:18:23)
Binlerce kişiye KEY müjdesi
(04.10.2012 10:06:25)
Maaşı asgari gösterene ceza
(04.10.2012 09:58:11)
Memurluk hayali 5 bin lira!
(04.10.2012 09:49:47)
Suriye ateşi piyasaları nasıl etkiledi?
(04.10.2012 09:37:55)
İran Riyali dibe vurdu
(03.10.2012 15:41:28)
Altın analiz
(03.10.2012 15:34:14)
İç piyasa ve pariteler
(03.10.2012 15:05:46)
Teknik analiz
(03.10.2012 14:58:52)
VOB analiz
(03.10.2012 14:55:23)
Vatandaş devlete olan borcunu öğrenebilecek
(03.10.2012 13:56:38)
?Ekmek yılbaşından önce 1 liraya çıkacak?
(03.10.2012 13:43:38)
VakıfBank?ta ?Kazan-Kazan?dıran hisse devri
(03.10.2012 12:32:27)
Altın yatırımcısı satışa geçti
(03.10.2012 12:08:29)
Sağlıkta yeni dönem
(03.10.2012 11:23:29)
Nissan, 3 bin dolarlık otomobil çıkarıyor
(03.10.2012 10:42:31)
Suudi dev, 1 milyar dolar yatıracak
(03.10.2012 10:39:26)
İspanya 'kısa sürede yardım istemem' diyor
(03.10.2012 10:25:33)
Remzi Gür'e banka şoku
(03.10.2012 10:16:46)
Zamlar enflasyonu kötü vurdu
(03.10.2012 10:08:08)
Zamlar enflasyona yansımadı
(03.10.2012 10:04:12)
10 bin işçisini kovacak
(03.10.2012 09:53:40)
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
(03.10.2012 09:49:28)
Bir AVM daha iflas etti
(03.10.2012 09:46:24)
Dış borsalar beklemeye geçti
(03.10.2012 09:38:12)
Dolarda 1.79 kritik seviye
(03.10.2012 09:36:30)
Borsa 67.500'ü geçti, dolar yerinde sayıyor
(02.10.2012 18:03:20)
İşçiye zam yasası yarın Mesclis'te
(02.10.2012 16:25:50)
Kredi kartı kullanırken bunlara dikkat!
(02.10.2012 14:41:33)
İş Bankası sattı, Oyak aldı
(02.10.2012 14:15:30)
İlk kazma nerelere vurulacak?
(02.10.2012 14:00:53)
HTC OneTM X+ gün yüzüne çıktı
(02.10.2012 13:57:37)
Tatlıses'in oteli icradan satılıyor
(02.10.2012 13:53:46)
Yatırım gurusun'ndan Türkiye'ye önemli uyarı!
(02.10.2012 13:34:32)
Otomotiv sektöründe yeni dönem
(02.10.2012 13:31:02)
Zamlar domino etkisi yapacak
(02.10.2012 12:05:39)
Altın yatırımcısına önemli uyarı
(02.10.2012 11:59:38)
Boyner'den bir satış daha
(02.10.2012 11:57:51)
Dış borsalar karışık görünüyor
(02.10.2012 10:36:43)
Hintli Tata da Bedaş'a talip
(02.10.2012 10:08:25)
Doğalgazda yıllık zam yüzde 48?i geçti
(02.10.2012 10:03:22)
30 gıdanın genetiği değiştirilmiş
(01.10.2012 18:33:40)
ESLi?den öğrencilere tablet hediye
(01.10.2012 10:38:12)
Daire küçük, fiyatı büyük!
(01.10.2012 10:25:32)
Elektrik ve doğalgaza büyük zam
(01.10.2012 10:14:58)
Plastikte Avrupa'da üçüncüyüz
(01.10.2012 10:13:17)
Az çalışana çok, çok çalışana az maaş
(01.10.2012 09:55:28)
Doğan, vergi borcunu peşin ödedi
(01.10.2012 09:50:21)
Fırıncılar da ekmeğe zam sinyali verdi
(01.10.2012 09:46:23)
SGK'ya borcu olanlar dikkat!
(01.10.2012 09:41:48)
SGK borç yapılandırmasında son gün yarın
(30.09.2012 14:37:42)
Zamlar cebe nasıl yansıyacak?
(30.09.2012 13:49:47)
İçen hedefi tutturdu, bütçeyi KDV şaşırttı
(30.09.2012 13:49:34)
Teknik analiz
(30.09.2012 13:49:29)

En Son Haberler